REGULAMIN - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa wszystkie ważne kwestie dotyczące współpracy z firmą Bama GmbH. To dokument, który reguluje prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta.

 § 2 DEFINICJE

 1. BOK – Biuro Obsługi Klienta, zwany również Customer Service, to osoby, które obsługują Klientów tj. przyjmują zamówienia, korygują zamówienia, sprawdzają status zamówień, udzielają informacji nt. faktur, płatności, jak również przyjmują reklamacje. BOK może udzielić Ci informacji w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00. Kontakt telefoniczny 957238595 lub mailowy bama.poland@bama.eu
 2. Cena – określona w złotych polskich wartość wynagrodzenia netto (nieuwzględniająca podatku VAT) należnego nam tytułem przeniesienia własności Produktu na Ciebie zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które określone są w warunkach dostaw.
 3. Klient – to Ty, czyli przedsiębiorca w rozumieniu art. 43(1) Kodeksy cywilnego. Naszym Klientem nie może być osoba prywatna, nie posiadająca statusu przedsiębiorcy.
 4. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U.2022.1360, ze zm.) – Kodeks cywilny. 
 5. Limit Kredytowy – przyznawany każdemu Klientowi limit, wyrażony jako maksymalna dopuszczalna wartość niezapłaconych należności wynikających z Umów Sprzedaży
 6. Minimum Logistyczne – minimalna wartość netto Zamówienia, powyżej której dostawa Zamówienia odbywa się na nasz koszt
 7. Produkt – akcesoria do obuwia będące w naszej ofercie sprzedaży 
 8. Promocje – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, które zostały odrębnie uregulowane lub wyartykułowane 
 9. Przedstawiciel – nasz pracownik, który opiekuje się naszymi Klientami
 10. Regulamin – niniejszy regulamin zwany również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży
 11. Sprzedawca – to my, a zatem BAMA GmbH, zarejestrowana w DE-74821 Mosbach, przy ulicy Pfalzgraf-Otto-Str 50, adres poczty elektronicznej dla polskich Klientów: bama.poland@bama.eu, numer telefonu kontaktowego: (+48) 957238595.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Tobą, a Sprzedawcą, na której treść składa się Zamówienie i Regulamin
 13. Zamówienie – składana przez Ciebie do Sprzedawcy oferta, będąca Twoim oświadczeniem woli zwarcia Umowy Sprzedaży. Zamówienie powinno określać co najmniej jeden Produkt, którego umowa ma dotyczyć oraz pozostałe niezbędne dane wskazane na etapie jego składania. Pamiętaj, że dopiero potwierdzenie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w zakresie danego Produktu jest momentem zawarcia Umowy Sprzedaży w zakresie tego Produktu. 
 14. Zwróć uwagę, że w Regulaminie używamy zwrotów typu „Ty” oraz „my”. Jeżeli piszemy „Ty” (Ciebie, Ci, Twój, itp.), mamy na myśli Klienta. Jeżeli natomiast używamy zwrotu „my” (nam, nas, nasz itp.), mamy na myśli BAMA GmbH.

 § 3 ZAMÓWIENIA

 1. Przed złożeniem pierwszego Zamówienia musimy dodać Twoją firmę do bazy naszych Klientów. W tym celu potrzebne będą od Ciebie następujące dane:
  • Dane Twojej firmy, takie jak: nazwa, adres, NIP, adres e-mail, na który będziemy wysyłać faktury,
  • Adres dostawy na terenie Polski, na który chcesz otrzymywać Produkty
  • Adres do korespondencji jeśli jest inny niż adres dostawy
 2. Gdy już istniejesz w naszej bazie danych jako Klient, możesz składać Zamówienia na nasze Produkty poprzez:
  • pocztę elektroniczną na adres bama.poland@bama.eu lub na adres e-mail Twojego Przedstawiciela
  • telefonicznie pod nr BOK +48 957238595 lub dzwoniąc do Twojego Przedstawiciela
  • osobiście u naszego Przedstawiciela podczas jego wizyty u Ciebie
  • w naszym sklepie internetowym https://bama-group.eu/pl/
 3. Pamiętaj, aby zamawiając podać:
  • Dane Twojej firmy, lub Twój numer Klienta, abyśmy mogli Cię prawidłowo zidentyfikować oraz adres dostawy, na który chcesz otrzymać Produkty
  • Produkty, które chcesz zamówić oraz ich ilość w pełnych opakowaniach wysyłkowych (chyba, że umożliwiamy dla danego Produktu wysyłanie pojedynczych sztuk)
 4. Po pozytywnej weryfikacji opisanej w punkcie VI DOSTAWY, Zamówienie jest na drugi dzień zlecane do realizacji. 
 5. W przypadku braku Produktów w naszym magazynie zrealizujemy Zamówienie częściowo, a brakującą część doślemy osobno na nasz koszt, pod warunkiem, że wartość dosyłanej części wynosi minimum 20% Minimum Logistycznego. W przeciwnym razie brakujące Produkty zostaną usunięte z zamówienia.
 6. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia poinformujemy Cię o tym fakcie bezpośrednio lub przez Przedstawiciela.

 § 4 CENY

 1. Aktualne ceny Produktów dostępne są w cennikach i są podane w wartości netto w PLN (bez VAT)
 2. Cenniki możesz otrzymać od Przedstawiciela lub otrzymać e-mailem z BOK.
 3. Ceny produktów widoczne są również w naszym sklepie on-line.
 4. W przypadku zmiany cennika, Zamówienie złożone przed datą wejścia w życie zmian cen, będzie zrealizowane w cenach sprzed zmiany.
 5. Możemy organizować Promocje cenowe, które obowiązują tylko w określonym przez nas terminie, o czym poinformuje Ciebie Przedstawiciel, BOK lub dowiesz się odwiedzając nasz sklep internetowy.

 § 5 RABATY

 1. Rabat przyznajemy Tobie na podstawie obrotu netto zrealizowanego między nami, a Tobą w poprzednim roku kalendarzowym. Obrót netto oznacza wartość netto zafakturowanych Zamówień na nasze Produkty pomniejszoną o wszelkie korekty faktur.
 2. Przyznany rabat obowiązuje w okresie od 1 lutego do 31 stycznia kolejnego roku. Każdego roku w styczniu analizujemy obroty z naszymi Klientami za miniony rok kalendarzowy i uaktualniamy propozycję rabatu.
 3. Rabat wyrażony jest procentowo, naliczany jest od obowiązujących w cenniku cen netto i widoczny jest na fakturze.
 4. Rabaty i Promocje cenowe na dany Produkt nie sumują się. Zawsze wybierana jest bardziej korzystna dla Ciebie opcja.

 § 6 DOSTAWY

 1. Zweryfikowane Zamówienia pakujemy w ciągu 2-3 dni od momentu zwolnienia Zamówienia do realizacji, po czym oddajemy je firmie kurierskiej do doręczenia. Standardowo czas dostaw kurierskich zajmuje 1 dzień roboczy.
 2. Weryfikacja polega na sprawdzeniu poprawności danych w Zamówieniu. Również dział księgowy weryfikuje, czy nie zalegasz wobec nas ze spłatą należności i czy nie został przekroczony Limit Kredytowy. Po pozytywnej weryfikacji, BOK zwalnia zamówienie, które następnie jest pakowane i przygotowywane do wysyłki.
 3. Dostawy realizowane są przez firmę kurierską lub, w przypadku większych zamówień, spedycją odbywa się na paletach na adres wskazany przez Ciebie w Zamówieniu.
 4. Dostawa Zamówienia wykonywana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 5. Dostawa Zamówienia jest odpłatna, chyba że wartość Zamówienia przekracza Minimum Logistyczne. Aktualne Minimum Logistyczne sprawdzisz u naszego Przedstawiciela, BOK lub w sklepie on-line.
 6. Koszt dostawy doliczony zostanie do faktury. Aktualne koszty dostawy również sprawdzisz u Przedstawiciela, w BOK lub w naszym sklepie on-line.
 7. W przypadku uzgodnionych z Tobą szczególnych wymagań logistycznych, Zamówienia dostarczymy zgodnie z uzgodnieniami. 
 8. Weź pod uwagę możliwość zablokowania przez nas wysyłki Zamówienia w przypadku, gdy minął termin zapłaty za faktury dotyczące poprzednich Zamówień lub gdy Limit Kredytowy jest przekroczony.

 § 7 PŁATNOŚĆ

 1. Do każdego Zamówienia wystawiamy fakturę VAT. Fakturę otrzymasz w formie pdf na wskazany przez Ciebie adres e-mail.
 2. Do wartości netto Zamówienia doliczony jest aktualnie obowiązujący w Polsce podatek VAT.
 3. Standardowa płatność za Zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych, chyba że uzgodnisz z nami inny termin lub sposób płatności np. za pobraniem.
 4. Płatności dokonujesz przelewem na nasze konto bankowe w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nr konta: 32 8436 0003 0000 0026 9521 0004
 5. Nasze płatności ubezpieczamy, w związku z czym każdemu klientowi przyznawany jest Limit Kredytowy. Wysokość Limitu Kredytowego jest dostosowana do każdego Klienta indywidualnie po weryfikacji przez firmę ubezpieczającą.
 6. Wartość niezapłaconych faktur, nawet gdy nie są przeterminowane, nie może przekroczyć wartości Limitu Kredytowego. Oznacza to, że możemy zdecydować o nie realizowaniu kolejnego Zamówienia, dopóki Limit będzie przekroczony.
 7. Od niezapłaconych, a przeterminowanych należności naliczamy odsetki ustawowe.

 § 8 REKLAMACJE

 1. Jako Sprzedawca jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci Produkty, zgodne z Umową Sprzedaży. Po otrzymaniu dostawy sprawdź dokładnie, czy dostawa jest zgodna z Umową Sprzedaży. W przypadku stwierdzenia braku zgodności z Umową masz prawo złożyć reklamację do nas, w sposób określony poniżej:
  • Po otrzymaniu Zamówienia masz 10 dni na zgłoszenie do nas wszelkich niezgodności, które nie są wadami ukrytymi, dotyczących dostarczonego Zamówienia. Po tym terminie możemy odmówić rozpatrzenia Twojej reklamacji. 
  • Reklamacja powinna być złożona zawsze na piśmie pocztą elektroniczną. Możesz wysłać e-mail do Twojego Przedstawiciela lub bezpośrednio do BOK bama.poland@bama.eu
  • Opisz jak najdokładniej problem podając takie informacje jak:- nr zamówienia lub nr faktury, którego reklamacja dotyczy- nr artykułu lub nazwa produktu, którego reklamacja dotyczy- opis problemu tj. czy reklamacja dotyczy niezgodności ilościowej (nadwyżki/ braku), pomylonego Produktu (dostarczyliśmy nie ten produkt, który był Zamówiony), czy wady Produktu (uszkodzenie, zniszczenie, wyciek itp.)
 2. Reklamacje rozpatrujemy w ciągu 14 dni.
 3. W przypadku uznania reklamacji skorygujemy fakturę o wartość reklamowanych Produktów. Reklamowane Produkty odbierze od Ciebie Przedstawiciel lub zlecimy odbiór firmie kurierskiej na nasz koszt.
 4. Może się również zdarzyć, że otrzymasz reklamację od swoich klientów, którzy kupili w Twoim sklepie nasze Produkty. Reklamacja może dotyczyć Produktu lub uszkodzeń innych rzeczy spowodowanych przez nasz Produkt. Wówczas również masz prawo do złożenia do nas reklamacji, w sposób określony poniżej:
  • Reklamacja powinna być złożona zawsze na piśmie pocztą elektroniczną. Możesz wysłać e-mail do Twojego Przedstawiciela lub bezpośrednio do BOK bama.poland@bama.eu
  • Podaj dane kontaktowe, na które mamy wysłać odpowiedź dotyczącą reklamacji: imię i nazwisko, telefon oraz adres e-mail.
  • Opisz jak najdokładniej problem zawierając takie informacje jak:- nr artykułu lub nazwa produktu, którego reklamacja dotyczy- opis problemu tj. co się stało, jakie uszkodzenia powstały, w jaki sposób użyty był produkt i koniecznie załącz zdjęcie uszkodzeń
 5. Po otrzymaniu reklamacji możemy ją od razu uznać na podstawie zdjęć lub poprosimy Ciebie o wysłanie do nas zniszczonych butów lub innych uszkodzonych rzeczy wraz z opisem, do naszego biura na adres:Bama Poland Sp. z o.o.Dział SprzedażyUl. Szczecińska 5166-400 Gorzów Wlkp.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzonych rzeczy przez nasz Produkt wysyłamy do niezależnego eksperta do analizy.
 7. Postaramy się rozpatrzyć reklamację w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uszkodzonych rzeczy. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu powiadomimy Cię o tym podając powód opóźnienia.
 8. Decyzję dotyczącą uznania/ odrzucenia reklamacji otrzymasz od nas na piśmie pocztą elektroniczną.
 9. Niezależnie od uznania czy odrzucenia reklamacji postaramy się przywrócić stan pierwotny uszkodzonej rzeczy.
 10. W przypadku uznania reklamacji w pierwszej kolejności spróbujemy naprawić szkody i przywrócić pierwotny wygląd uszkodzonej rzeczy. Jeśli okaże się to niemożliwe zwrócimy pieniądze zarówno za uszkodzoną rzecz jak i za nasz Produkt, który dokonał uszkodzeń. Wartość zwrotu za nasze Produkty obliczana jest wg cen zakupu netto danego Klienta.
 11. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkty wobec Klienta, który jest przedsiębiorcą jest wyłączona.

 § 9 POZOSTAŁE

 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem w pierwszej kolejności staramy się rozwiązać polubownie. Jeśli polubowne rozwiązanie nie jest możliwe, spory zostają poddane właściwemu sądowi w Gorzowie Wielkopolskim, chyba że uzgodnimy z Klientem inaczej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W przypadku ewentualnej niezamierzonej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującymi na terenie Polski, pierwszeństwo mają przepisy prawne.